Aksoy Plaza - Ofis

Bebek - Ofis-2

Ferko - Ofis-3

Mint Metro - Ofis-4