KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kanun Hakkında Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
MKM ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

3. Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, MKM ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

5. Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, MKM ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak bağlı bulunduğumuz doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

6. Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?
Şahsen verilen veriler, insan kaynakları ve özlük işleri departmanları çalışanlarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, web sitemiz, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

a.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

you're currently offline